Dekanın Mesajı

İnsani eylemin farklı alanlarında gözlediğimiz, deneyimlediğimiz etkileşimin, ölçeğini, hızını ve boyutunu sürekli dönüştüren küresel bir değişim çağında yaşıyoruz. Günümüzde ilişki haritaları, devlet sınırlarının çok ötesinde, bölgeler ve kıtalar arası, dünya ölçeğinde işleyen ağlar üzerinden varlık kazanıyor. Ancak, tanık olduğumuz bu küresel ortaklık dünya toplumunun uyumlu ve barışçıl bir bütün olmaya doğru evrildiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, dünya toplumu her geçen gün kendini bir belirsizlik ortamına doğru sürükleyen yeni çatışmalar ve sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Çatışmalar ve sorunlar, konvansiyonel metodlar ve entellektüel birikimle kavranamayacak kadar karmaşık ve çok değişkenli...

Sosyo-politik, iktisadi ve yönetimsel sorunların kavranması, çözüm yollarının geliştirilmesi disipliner sınırların ötesinde, disiplinler arası bir entellektüel donanımı zorunlu kılmakta.  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak, öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizi sosyo-politik ve iktisadi gelişme süreçlerinde kritik roller üstlenebilmelerini ve (küresel) toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak, geleneksel disipliner sınırları aşan bir bilgi birikimi ve uygun analitik beceriler ile donatmaktır.

Öğrencilerin çoğunlukla “pasif alıcılar” olarak konumlandırıldığı geleneksel eğitim stratejisinin günümüz toplumsal, siyasal ve iktisadi dinamiklerini anlamak açısından yetersizliği savından hareketle, fakültemiz bünyesinde yer alan tüm programlarımız - Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji- kapsamında, katılımcı ve “interaktif” bir eğitim anlayışı benimsiyoruz. Öğrencilerimizi ders içinde ve ders dışında, katılımcı bir rol üstlenmeleri yönünde teşvik etmenin ve cesaretlendirmenin onları yalnızca gelecekteki profesyonel kariyerlerine hazırlamak açısından değil; aynı zamanda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri, yaratıcılığı olanaklı kılacak zihinsel ve düşünsel esnekliğe ulaşmaları ve en önemlisi kendi kapasitelerini keşfetmeleri açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Yanısıra, eğitim felsefemizin kurucu unsurlarından biri olan esnek müfredat yapısının da öğrencilerimizin mesleki ve entellektüel donanımları açısından olumlu sonuçları olacağı kanaatindeyiz. Üniversitemizde uygulanan eğitim sistemi, öğrencilerin devam etmek istedikleri programı, ilk yıl ortak ders havuzundan aldıkları dersleri tamamladıktan sonra seçmelerini olanaklı kılmakta. Tercih ettikleri programa başlayan öğrenciler, ilgi alanları, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda eğitimlerine devam edecekleri ana dallarının yanında, farklı yan alanlara yönlendirilmektedirler. Üniversitemiz öğrencilerin farklı yan alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlamak amacıyla, oldukça geniş bir disipliner yelpazeye yayılan seçmeli dersler sunmaktadır.

Farklı düşüncelere, yaşam biçimilerine, kültürel pratiklere ve kimliklere saygılı; “katılımcı (küresel) vatandaş” bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bizler üniversitemizde kimliklere duyarlı ve eşitlikçi bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizi farklı kültürel, akademik ve entellektüel ortamları deneyimlemeleri husunda teşvik etmekte ve üniversiteler arası değişim programlarından faydalanmaları konusunda desteklemekteyiz.

 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak, akademide takım çalışması ve dayanışmanın araştırma ve eğitim faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek olmazsa olmaz bir koşul olduğuna inanıyoruz. Genç bir üniversitenin kurucu öğretim üyeleri olmanın heyecanıyla, araştırma ve eğitimde mükemmeliği hedeflemekteyiz.

Sizleri akademik kadrolarımızı, programlarımızı ve eğitim ortamımızı keşfetmeye davet ediyoruz. 

 

Aylin Özman,

Dekan vekili

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi